POF Certificates

 เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM  และ Organic Thailand 

 

         มาตราฐาน IFOAM เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก และต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง International Organic Accreditation Service - IOAS เพื่อทำหน้าที่ในการรองรับระบบงาน โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน USA 

 

มาตราฐาน Organic Thailand ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทย  

หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพระบบ GMP & HACCP Codex

 

         GMP คือ Good Manufacturing Practice (GMP) หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม

          HACCP คือระบบที่ใช้ วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง, ประเมิน และ ควบคุมอันตรายทั้งอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อจำหน่าย โดยกระทรวงสาธารณะสุข

 

 

 

มาตรฐานผู้ผลิตสินค้าฮาลาลโดยสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไทย

 

 

ชมสินค้า คลิ๊ก

Visitors: 67,570