ทำไมต้อง เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม?

Pure Organic Farm 
ดำเนินการ การเกษตรอินทรีย์ตามหลักการ และมาตราฐานออร์แกนิค ด้วยความตั้งใจ ที่จะส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สู่ผู้บริโภค 

ปลูกบนพื้นดินที่ปราศจากการใช้สารเคมี มากกว่า 10 ปี 

• ใช้แหล่งน้ำบริสุทธิ์ใต้ดินลึกมากกว่า 100 เมตร ที่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนในการเกษตร  ไม่ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือคลองชลประทาน ซึ่งมีการปนเปื้อนของสารเคมีจากน้ำทิ้ง ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

มีแนวป้องกัน 3 ระดับ ป้องกันการปนเปื้อนจาก น้ำที่ชะหน้าดินของแปลงเกษตรเคมี แนวต้นไม้ ป้องกันสารเคมีที่ปลิวมากับลมจากแปลงเกษตรข้างเคียง รอบพื้นที่ ฟาร์ม

•  ควบคุม ตรวจสอบ ตั้งแต่เมล็ดพันธ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ทุกกระบวนการ จนถึงส่งมือลูกค้า 

•  หมักปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุในฟาร์ม ไม่มีการปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะ ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้นยาในคน ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีหนักที่ห้ามใช้ในระบบอินทรีย์ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ระดับสากล โดยกระบวนการหมักจะต้อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์ ไม่มีจุลลินทรีย์ที่ก่อโรค 

•  มีโรงตัดแต่ง แพค บรรจุ มาตรฐาน GMP & HACCP Codex มีการตรวจสอบสุขภาพ และสุขลักษณะของพนักงานก่อนปฏิบัติงาน ควบคุมสัตว์พาหะ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับได้ถึงแปลงปลูก

•  ขนส่งสินค้าด้วยรถตู้เย็นระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการปนเปื้อนจาก มลพิษทางท้องถนน เชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 

•  เลือกใช้ แพคเกจจิ้ง ฟู๊ดเกรดเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

•  กระบวนการจัดเก็บ สินค้าใช้ระบบปิดในห้องควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด ป้องกันสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถปนเปื้อนสินค้าได้ 

Visitors: 10,571