Why Pure ?

ทำไมต้อง Pure Organic Farm

 

          เสียเงินทั้งที ต้องได้ของที่ตรงปก !!  

          

          ออร์แกนิค (Organic) หรืออินทรีย์ ไม่ใช่แค่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยังมีข้อบังคับ กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอีกมากมาย  ยิ่งถ้าได้รับการรับรองมาตรฐานต่างประเทศด้วยแล้ว ยิ่งมีข้อบังคับและกฎระเบียบอีกเป็นเท่าตัว อีกทั้งยังมีตรวจสอบทาง Lab ทั้งดิน ทั้งน้ำ ที่ทำการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ที่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบจากต่างประเทศเท่านั้น ไม่ใช่กลุ่มเกษตรกร   ซึ่งแตกต่างจากการมาตรฐานอินทรีย์ที่ใช้การรับรองกันเอง  ในกลุ่มของเกษตรกร 

        

           ที่ เพียวออร์แกนิคฟาร์ม เราดำเนินการ การเกษตรอินทรีย์ตามหลักสากล และได้รับรองมาตราฐานออร์แกนิคสากล ด้วยความตั้งใจ ที่จะส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ดีที่สุด  สู่ผู้บริโภค 

         

           เพียวออร์แกนิคฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM และ Organic Thailand โดยมีการควบคุมและตรวจสอบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ การทำแนวป้องกันสารเคมีจากแปลงอื่น การใช้แหล่งน้ำที่ได้รับการตรวจสอบว่าปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว จนส่งถึงมือลูกค้า  

 

ปลูกบนพื้นดิน ที่ปราศจากการใช้สารเคมี มากกว่า 10 ปี 

 

• ใช้แหล่งน้ำบริสุทธิ์ใต้ดินลึกมากกว่า 100 เมตร ที่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนในการเกษตรทุกปี  ไม่ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือคลองชลประทาน ซึ่งมีการปนเปื้อนของสารเคมีจากน้ำทิ้ง ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

 

มีแนวป้องกัน 3 ระดับ ขุดคูน้ำและสร้างเขื่อนดินป้องกันการปนเปื้อนจาก น้ำที่ชะหน้าดินของแปลงเกษตรเคมีอื่นๆ  ปลูกแนวต้นไม้ป้องกัน 3 ระดับ สูง -กลาง-ต่ำ ป้องกันสารเคมีที่ปลิวมากับลมจากแปลงเกษตรข้างเคียง รอบพื้นที่ ฟาร์ม

 

•  ควบคุม ตรวจสอบ ตั้งแต่เมล็ดพันธ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ทุกกระบวนการ จนถึงส่งมือลูกค้า

 

•  หมักปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุในฟาร์ม เราเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่เอง ครบวงจร ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะ ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้นยาในคน ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีหนักที่ห้ามใช้ในระบบอินทรีย์ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ระดับสากล โดยกระบวนการหมักจะต้อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์ ไม่นำมูลสัตว์โดยตรงมาใส่ในแปลง เพื่อให้ไม่มีจุลลินทรีย์ที่ก่อโรค เหลืออยู่

 

•  มีโรงตัดแต่ง แพค บรรจุ มาตรฐาน GMP & HACCP Codex มีการตรวจสอบสุขภาพ และสุขลักษณะของพนักงานก่อนปฏิบัติงาน ควบคุมสัตว์พาหะ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับได้ถึงแปลงปลูก

 

•  ขนส่งสินค้าด้วยรถตู้เย็นระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการปนเปื้อนจาก มลพิษทางท้องถนนเช่นไอเสียจากรถยนต์ หรือเชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 

 

•  เลือกใช้ แพคเกจจิ้ง ฟู๊ดเกรดเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

 

•  กระบวนการจัดเก็บ สินค้าใช้ระบบปิดในห้องควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด ป้องกันสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถปนเปื้อนสินค้าได้ และคงความสดใหม่ให้ลูกค้าได้ 

 

 

มาตราฐานที่เราภูมิใจ 

 

 

 

จุดเริ่มต้น Pure Organic FARM

 

Visitors: 67,569